Integritetspolicy

OM AB OPTIFIT HEALTH OCH DENNA INTEGRITETSPOLICY

AB Optifit Health, Org. Nr. 559097-4050, Sturegatan 18, 11436 Stockholm (”Optifit” eller ”vi”) vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter om besökare på vår webbplats, våra aktieägare, kontaktpersoner för våra leverantörer och affärspartners samt andra berörda parter behandlas av oss på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. På Optifit vill vi hjälpa individer att gå ner/hålla sin vikt på ett hållbart sätt. Därför använder vi en säker molnplattform för kommunikation som tillhandahålls av tredje part, Curoflow Technology AB, 559123-3654. Plattformen används för kunskapsdelning och verktyg som är enkla att implementera och använda. Optifit är den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy och gällande dataskyddslagar. Denna integritetspolicy förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Optifit avseende behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi kommer att behandla dem, därför täcker denna integritetspolicy all nödvändig information om vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på info@optifit.se. För information om hur Optifit samlar in, hanterar och lagrar information som erhålls genom kakor, se vår separata Cookie-policy.

INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Optifits webbplats, t.ex. när du kontaktar oss via webbplatsen, ansöker om någon av våra utannonserade anställningar eller lämnar in en spontan jobbansökan. Optifits programvaruprodukter och applikationer, t.ex. när du loggar in, använder vår mobilapplikation och/eller sparar några foton, texter eller annat material på ditt privata konto. När du kontaktar oss via e-post eller telefon; och/eller enligt avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du agerar som kontaktperson för någon av våra affärspartners. Genom sociala medier, om du postar, kommenterar eller interagerar med oss.
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, inkludera: namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress; ditt personnummer; ditt användarnamn och lösenord som du kan behöva för att komma åt vår plattform och/eller mobilapplikation; all information du delar genom att använda vår applikation, inklusive foton och information relaterad till din hälsa (om delad); statistik och analys av sociala medie-/nätverkskommunikationer; och jobbansökningsdokument såsom ditt CV, ansökningsbrev och foto (om tillämpligt).

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Optifit kan använda dina personuppgifter för följande ändamål, baserat på de lagliga grunder som anges nedan. Utförande av ett avtal: För genomförandet av rekryteringsprocesser. Uppfyllelse av en laglig skyldighet: Vi sparar fakturadokumentation och jobbansökningar och/eller rekryteringsdokumentation i enlighet med gällande bokföringslagar och föreskrifter. Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post och behålla kontakt med våra affärspartners och andra avtalsparter. Samtycke: Vi lagrar eventuella hälsorelaterade data som du tillhandahåller i appen och/eller meddelandeapplikationen baserat på ditt samtycke.

BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Optifit vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än tillåtet enligt gällande lag eller längre än nödvändigt för att uppfylla ovan angivna ändamål. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under de tidsperioder som anges nedan, och därefter raderas. Kontaktperson: Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är listad som kontaktperson för någon av våra affärspartners eller någon annan avtalspart till Optifit. Kommunikation: Om du kontaktar Optifit, t.ex. via e-post, kommer dina personuppgifter att lagras så länge som nödvändigt för att slutföra kontakten med dig. Jobbsökande: Optifit kommer att lagra dina ansökningsdokument, inklusive ditt CV, ansökningsbrev och foto, vid behov, under rekryteringsproceduren och under en efterföljande period av två år, för att vi ska kunna försvara oss mot eventuella rättsliga påståenden. Laglig skyldighet: Optifit sparar dokumentation som utgör bokföringsinformation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Samtycke: När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer vi endast att spara dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke att göra det.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Optifit iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna integritetspolicy och efter att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi överför endast personuppgifter enligt den information som anges nedan. Affärstransaktioner: Om hela eller delar av Optifits verksamhet säljs eller integreras med något annat företag, verksamhet eller företag kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av verksamheten. Lagliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan också lämnas ut för att Optifit ska kunna uppfylla vissa lagliga skyldigheter, och de kan överföras till relevanta offentliga myndigheter när detta är tillåtet och krävs enligt lag. Optifit överför inte personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES och vi säljer inte dina personuppgifter.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke är det viktigt att du är medveten om din rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som tillhandahålls nedan. Återkallelsen kan göras helt eller delvis. Observera att om du återkallar ditt samtycke kan du inte kunna använda delar eller alla våra tjänster.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur de används genom att kontakta oss skriftligt på de kontaktuppgifter som tillhandahålls nedan. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga personuppgifter om dig genom att kontakta oss. För skydd av din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med vår hjälp. I enlighet med gällande dataskyddslagar har du också rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. I vissa situationer har du även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter måste överföras i elektronisk form. Du kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Optifits behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagar.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan ändras eller kompletteras. Därför bör du regelbundet granska dessa villkor för att säkerställa att du är nöjd med ändringarna. Om det dock inträffar väsentliga ändringar kommer vi att e-posta dig, om du har gett oss din e-postadress, för att informera dig om de genomförda ändringarna. Om ändringarna gäller behandling av personuppgifter som vi utför baserat på ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att på nytt ge ditt samtycke till behandlingen enligt de nya villkoren som presenteras.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor som rör denna integritetspolicy, om du misstänker att ett brott mot denna integritetspolicy har inträffat eller om du vill kontakta oss av någon av de skäl som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Vi har utsett ett dataskyddsombud inom företaget som kan kontaktas på info@optifit.se. Du kan också använda kontaktuppgifterna nedan.

AB Optifit Health

Sturegatan 18
114 36 Stockholm
Sverige